Akcja katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem osób świeckich współpracujących z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Jest organizacją kościelną, jest Urzędem w Kościele. Powołana została na początku XX wieku przez Papieża Piusa X.

Krótka historia powołania Akcji Katolickiej:
Sytuacja kościoła w tych czasach była bardzo trudna. Wiek XIX oraz początek wieku XX to okres szybkiego postępu technicznego a jednocześnie dużego kryzysu gospodarczego i politycznego. Europa ogarnięta była falą rewolucji jak rewolucja francuska w 1830 i 1870 r, Wiosna Ludów w latach 1848-1849 która ogarnęła niemal cała Europę, wielka rewolucja socjalistyczna w Rosji w 1917 r, rewolucja w Niemczech w 1918 r, I-sza Wojna Światowa w latach 1914-1918. Powstały nowe prądy ideologiczne jak socjalizm, komunizm, faszyzm które na szeroką skalę prześladowały Kościół, głoszono nowe prądy myślowe i naukowe jak marksizm, leninizm, darwinizm, preferowano materialistyczny pogląd istnienia świata i ładu społecznego, odrzucano dogmat wiary w Boga. Prowadzono na wielką skalę walkę z nauką Kościoła jako przeszkodą w rozwoju nauk społecznych i postępu technicznego. Prowadzono ateizację, laicyzację i sekularyzację życia społecznego, dobra kościelne konfiskowano, kościoły zamykano, niszczono lub przeznaczano na muzea, magazyny lub inne cele. Katolików prześladowano, kapłanów więziono, wielu poniosło śmierć. Wobec braku kapłanów i zagrożenia dla Kościoła Papież zwrócił się do ludzi świeckich, aby z pomocą hierarchii kościelnej włączyli się w pracę apostolską Kościoła.

Akcję Katolicką powołał Papież Pius X w dniu 11.VI.1907 r, lecz za faktycznego twórcę stowarzyszenia uważa się Papieża Piusa XI, który w dniu 13.XI.1928 r. wydał odpowiednie dokumenty i rozporządzenia. W Polsce Akcja Katolicka działa od 1930 r. Powołana została podczas Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu w dniu 25.VI.1930 r. Przed II-gą Wojną Światową liczyła około 750 tys. osób. Działania wojenne przerwały działalność Akcji Katolickiej, a po wojnie władze komunistyczne dekretem z dnia 25.VIII.1949 r. zakazały działalności Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń kościelnych. Działa nieprzerwanie wśród Polonii na terenie Anglii. Na prośbę Papieża Jana Pawła II do biskupów polskich w 1993 r. działalność Akcji Katolickiej w Polsce została wznowiona i obecnie działa we wszystkich diecezjach i liczy około 30 tys. osób. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono Uroczystość Chrystusa Króla.

W diecezji przemyskiej Akcja Katolicka została powołana do życia dekretem Metropolity Przemyskiego ks. abp. Józefa Michalika z dnia 25.XII.1995 r. Działa już w 298 parafiach i liczy około 4000 osób. Patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej jest Św. Andrzej Bobola – Patron Polski, miejscem kultu jest Sanktuarium Św. Andrzeja Bolobi w Strachocinie Akcja Katolicka posiada własny statut, regulamin i program działania. Opracowuje roczne plany działalności z czego sporządzane są sprawozdania rzeczowe i finansowe.

W parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie Akcja Katolicka rozpoczęła swoją działalność już w 1996 r, a dekretem ks. abp. Józefa Michalika z dnia 12.V.2001 r. powołano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Nominację na członka A.K. otrzymało 14 osób. Pierwszym Asystentem Parafialnym powołany został ks. Mieczysław Szostak – Proboszcz parafii, pierwszym Prezesem Kazimierz Szepieniec. Powołano Zarząd w składzie: Jan Materniak – V-prezes, Janina Kilar – Sekretarz, Jan Macnar – Skarbnik, Antonina Smerecka – Członek, Stefania Rutka – Członek. P.O.A.K. współpracuje z innymi stowarzyszeniami działającymi w parafii jak Kołem Przyjaciół Radia Maryja, Oazą Rodzin, Grupą Synodalno-Modlitewną, Chórem Parafialnym „Wawrzyniec” do którego należy siedem osób z Akcji Katolickiej. Wspólnie organizujemy pielgrzymki i uroczystości religijne oraz wykonujemy inne zadania. Członków Akcji Katolickiej powinna cechować miłość bliźniego oraz być wzorem życia religijnego i rodzinnego dla innych.

Działalność Akcji Katolickiej w szczególności polega na:

  • modlitwie i formacji członków A.K.
  • działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących,
  • pracy społecznej na rzecz parafii.
  • Modlitwa i formacja polega na: comiesięczne spotkania formacyjne członków A.K. na których omawia się sprawy działalności A.K., sytuację Kościoła w kraju i na świecie, sprawy parafialne; uczestnictwo w codziennej liturgii mszy św., w uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie parafii i diecezji, modlitwa różańcowa za Ojca Świętego, kapłanów i ludzi chorych codziennie o godz. 6.00, w każdą środę przed mszą św. wieczorową i w każdą niedzielę o godz. 10.00, nowenna do Matki Bożej Bolesnej w każdą środę po mszy św. wieczorowej, nowenna do Miłosierdzia Bożego w każdy czwartek po mszy św. porannej, wiosenne i jesienne dni skupienia członków A.K., coroczna pielgrzymka członków A.K. na uroczystości ku czci Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie w m-cu maju, Krajowa Pielgrzymka A.K. na Jasną Górę w Częstochowie w m-cu czerwcu, na uroczystości Chrystusa Króla w Archikatedrze w Przemyślu w m-cu listopadzie a także do innych sanktuariów i miejsc kultu religijnego.
  • Działalność charytatywna polega na: uczestnictwo w akcjach pomocy na rzecz potrzebujących jak organizowanie festynów dobroczynnych z których dochód przeznaczono na budowę kaplicy Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, budowa Hospicjum w Krośnie, pomoc powodzianom, udział w akcji pod hasłem „Krośnieńskie Pola Nadziei” z której dochód przeznaczono na budowę hospicjum w Krośnie, zbiórki pieniężne do puszek w parafii na pomoc Kościołowi na wschodzie, Papieskie Dzieło Pomocy, potrzeby Caritas. rozwój katolickich rozgłośni radiowych, uczelni katolickich, pomoc w leczeniu chorych, rozprowadzanie świec wigilijnych i wielkanocnych i inne potrzeby.
  • Praca społeczna na rzecz parafii polega na: przygotowanie i czynny udział w uroczystościach religijnych, wykonanie ołtarza polowego na uroczystość Bożego Ciała, udekorowanie 4-ch kapliczek przykościelnych na uroczystość Matki Bożej Różańcowej, uporządkowanie terenu przykościelnego oraz trasy drogi krzyżowej i wzgórza „Kalwaria”, udekorowanie trasy od domu rodzinnego do kościoła parafialnego na prymicje kapłańskie, udział chóru parafialnego w uroczystościach religijnych w parafii i na zewnątrz, w corocznym przeglądzie chórów parafialnych w Dukli, przygotowanie konkursów dla gimnazjalistów poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II, udział członków A.K. w dniach pamięci o żydowskiej społeczności Rymanowa i marszu pamięci do stacji kolejowej w Wróbliku Szlacheckim w m-cu sierpniu.

Obecnie stowarzyszenie nasze liczy 12 członków oraz 5 kandydatów. Asystentem parafialnym jest ks. Mieczysław Szostak – Proboszcz parafii. Skład Zarządu P.O.A.K.; Janina Kilar – Prezes, Jan Skwara – V-prezes, Jan Macnar – Sekretarz-Skarbnik. Skład Komisji Rewizyjnej; Alicja Wajda – Przewodnicząca, Antonina Smerecka – członek. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym, to znaczy że każdy parafianin może bez żadnych zobowiązań czynnie uczestniczyć w naszych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w 1-sze środy miesiąca po mszy św. wieczorowej. Staż kandydata na członka Akcji Katolickiej trwa jeden rok. Po tym okresie kandydat otrzymuje legitymację członkowską. Chętnych parafian zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach. Naszym mottem są słowa Papieża Jana Pawła II „Nie lękajcie się, weźmijcie Ducha Świętego”.