Grupa Radia Maryja

Koło Radia Maryja DZIEJE POWSTANIA I DZIŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA W RYMANOWIE - POSADZIE DOLNEJ

Założycielką KPRM jest pani Felicja Lorenc. Pani Felicja jako osoba o szczególnych cechach skupiająca wokół siebie wszystkich od najmłodszych do najstarszych, pełna zaangażowania i ofiarności, wrażliwości, z różnorodnością podejmowanych działań działająca na wszystkich wkoło jak magnez, pracująca przez lata w organizacjach społecznych jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowy Klub Rolnika, Liga Polskich Rodzin, Koło Emerytów, Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, gdzie pracowała ze starszymi, młodzieżą i dziećmi - po rozwiązaniu tych organizacji 31.08 1989 przechodzi na emeryturę. Wewnętrzny społecznikowski duch nie pozwala Jej być poza ludźmi. I tak w 1994 roku chęć założenia nowego Koła znajduje swoje spełnienie w styczniu 1994 r. powstaje nowe Koło „Koło Przyjaciół Radia Maryja „ - znajdując miejsce na swoje spotkania w domu ludowym w Posadzie Dolnej. Na początku jest to 40 członkiń. Koło to znalazło wielkie poparcie w osobie wspaniałego niezawodnego przyjaciela Koła ks. Dziekana Franciszka Mroza, który z racji pełnionej funkcji proboszcza w Rymanowie przydzielał zawsze kołu któregoś księdza Wikariusza za opiekuna. Ks. Dziekan zawsze służył radą, pomocą i był i jest częstym gościem na naszych specjalnych uroczystych spotkaniach i opłatkach - gdzie obdarza nas słowem Bożym, śpiewem graniem i humorem i ciepłą duszpasterską opieką.
Koło ma swoją przewodniczącą od powstania - (do 2007 r. Pani Felicja Lorenc), skarbnika, zarząd i ustalony plan spotkań i obowiązków. Prowadzone są składki członkowskie i kolportaż prasy katolickiej oraz składki na Radio Maryja wysyłane systematycznie do Torunia. Co miesiąc Koło zamawia Mszę świętą w intencji Radia Maryja i ojczyzny - jest to ostatnia środa miesiąca. Spotkania zaś odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca, od 2010 r. w ostatnią środę. Rozpoczynane są zawsze modlitwą i pieśnią do Ducha Świętego, następnie sprawozdaniem z działalności za miniony miesiąc i omówieniem tematu który był zaplanowany na zebranie. Są to tematy religijne, np. czytane i omawiane żywoty świętych, biblijne lub aktualne wydarzenia tak w kościele jak w kraju i oczywiście także dotyczące Radia Maryja - usłyszanych audycji itp. Zawsze na spotkaniach śpiewamy pieśni religijne, a także w zależności od okoliczności patriotyczne czy ludowe. Na zebraniu także planuje się co w następnym trzeba zrobić, obchodzi się imieniny koleżanek; są życzenia - laurki, kwiatki, słodycze i oczywiście coś słodkiego i śpiewane toasty. Obowiązkiem dla nas jest odwiedzanie chorych koleżanek. Jeśli zaś ktoś z nas odchodzi do wieczności spotykamy się na modlitwie przy jego ciele, zamawiamy wieczyste msze. Żegnamy na mszy pogrzebowej modlitwą i wiązanką kwiatów. Koło nasze także przez lata prowadziło różaniec przed środową Eucharystią. Staramy się prowadzić nowenny np. do Św. Józefa, do Miłosierdzia Bożego, zawsze także prowadzimy co roku specjalną adorację Grobu Pańskiego, w tym roku prowadziłyśmy rozważania Drogi Krzyżowej - opracowanej przez nas. Koło zajmuje się pracą kulturalną, patriotyczną, społeczną, urządza imprezy nie tylko religijne ale patriotyczne jak: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Niepodległości, Mikołaj, bezalkoholowe Opłatki z kolędowaniem i obrzędami (szopka - kolędnicy) z zabawami dla wszystkich, jubileusze, pokazy, wystawy. Na te okoliczności zawsze przygotowywany jest program artystyczny (wiersze, pieśni, przedstawienia, dekoracje) także poczęstunki - oczywiście wszystko we własnym zakresie. Panie gotują, pieką - zawsze jest swojski chleb. Zawsze w takie występy wciągane są dzieci i młodzież.
Zagadnienia ekologiczne, zdrowia, żywienia, kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów, to wiodące tematy. Urządzane są także wieczornice związane z rocznicami znanych poetów i pisarzy i co roku w październiku papieskie. Serdeczne rozmowy w wzajemnej życzliwości to u nas zwyczajność Bardzo ważnym zadaniem jest udział w akcjach charytatywnych - np. zbiórkach żywności, odzieży, pieniędzy. Panie od lat zajmują się Grotą Matki Bożej na Kalwarii Rymanowskiej - porządkują, ukwiecają - przychodzą tu się pomodlić lub pośpiewać zwłaszcza w maju. Przynajmniej raz w roku organizują Drogę Krzyżową na Kalwarię. Urządzane są pielgrzymki i wycieczki w ciekawe miejsca, zwłaszcza do sanktuariów Maryjnych. Co roku przez okres od maja do października w pierwsze soboty miesiąca nasze panie uczestniczą w nabożeństwach Fatimskich w Miejscu Piastowym. Co roku po żniwach, na uroczystość Matki Bożej Zielnej robiony jest wieniec dożynkowy - potem przez „Posadzan” uroczyście niesiony do kościoła. Pomaganie w urządzaniu ołtarza na Boże Ciało to także wkład Koła. Panie z Koła w razie potrzeby prowadzą składki w kościele do puszek na cele ogłaszane przez księży. Koło, podobnie jak okoliczne KGW bierze aktywny udział we wszystkich imprezach urządzanych przez GOK takich jak; biesiady, dożynki, konkursy wielkanocne, obrzędy wigilijne. Wielki wkład w organizowanie występów zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, ma Pani Janina Nikody, emerytowana nauczycielka, która zawsze przygotowywała repertuar i uczyła dzieci . Pani Stefania Oberc pisała wiersze i robiła dekoracje, i oczywiście wieńce, Pani Stasia Kandefer i Kazimierz Bolanowski, Barbara Białas starali się rozweselać, rozśmieszać swymi monologami, skeczami występami artystycznymi wszystkie urządzane imprezy .
W roku 2004 KPRM obchodziło 10 - lecie swego istnienia - zorganizowano jubileuszową uroczystość, zaproszono władze Gminy i wielu gości. Przy tej okazji do wglądu i wpisu wystawiono kronikę koła prowadzoną przez panią Janinę Nikody i ozdabianą pięknie przez panią Stefanię Oberc. Od 2000 roku prowadzeniem imprez zajęła się Przybylska Maria przy wielkiej współpracy z panią Stanisławą Kandefer. Muzycznie wspomagali koło stale Mieczysław Nikody, do 2002 r Henryk Konderak, Władysław Wołczański i Czesław Zięba, a od roku 2002 Kazimiera i Zdzisław Ziemiańscy i Kazimierz Kortyna z Beska. Pani Kazimiera Ziemiańska uatrakcyjniała uroczystości swymi pięknymi, głębokimi wierszami i śpiewem. Przez długi czas istniała tez współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Rymanowie - były spotkania, występy, wystawy. Co roku nadal urządzane są wystawy rękodzieła - haftu Joanny Ziemiańskiej - które to wystawy są inspiracją do mozolnej pracy .
Przez kilka kolejnych lat co roku spotykają się panie z koła z misjonarzem z Kamerunu ks. Wiesławem Mareckim, dawnym opiekunem Koła - przy ciastku, herbatce słuchają opowieści ks. Misjonarza o życiu i zwyczajach tamtejszej biednej ludności, i o warunkach pracy misyjnej . Jednym z zadań koła jest też wspomaganie przez systematyczne składki nauki dziewczynki z Indii Nirmali z Jeevodaya . Głównym celem i troską Koła jest wciąganie w pracę kulturalną dzieci i przekazywanie im tradycji. Coraz rzadsze są pielgrzymki bo paniom przybywa lat a sił niestety nie. Coraz częściej ubywa pań w kole bo odchodzą na zawsze na drugą stronę życia lub już tylko pozostają w domu - licząc na odwiedziny koleżanek. W roku 2006 odeszła na zawsze nasza koleżanka od wierszy, malowania, dekoracji i wieńców - pani Stefa Oberc. W roku 2007 zachorowała bardzo poważnie pani Felicja Lorenc i choroba nie pozwoliła Jej wrócić do aktywnej pracy, od tej pory Jej obowiązki przejmuje Maria Przybylska. Od 2007 roku przychodzą do Koła bardzo aktywne panie tj: Barbara Haduch, Anna Molitorys i Janina Pelczar.
Każde spotkanie kończymy dziesiątkiem różańca, modlitwą o zdrowie dla chorych, spokój wieczny dla zmarłych i pieśnią. Zapraszamy do naszego Koła - w rodzinnej i przyjaznej atmosferze możemy ubogacać się wzajemnie tak w sferze religijnej jak społecznej.